Vabilo na skupščino

Skladno z določili 17. člena statuta ZBSS, izvršni odbor ZBSS sklicuje

28. REDNO SKUPŠČINO ZVEZE ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE,

ki bo v torek, 1. 3. 2016 ob 18:00, v sejni sobi v prostorih pokritega olimpijskega bazena v Kranju (Partizanska cesta 37, 4000 Kranj).

Predlog dnevneg reda:

 • Izvolitev delovnih organov
 • Sprejem dnevnega reda
 • Pregled zapisnika 27. redne skupščine ZBSS
 • Poročilo verifikacijske komisije
 • Poročila:
  • Poročilo o delu in finančnem poslovanju ZBSS v letu 2015
  • Poročilo nadzornega odbora ZBSS za leto 2015
 • Sprememba statuta zveze
 • Volitve IO člana, ter komisije za pritožbe
 • Program dela in finančni plan
 • Pobude in predlogi
 • Razno

Gradiva bodo objavljena na spletni strani ter posredovana članom po elektronski pošti.

Športen pozdrav!

Vabilo na 28. skupščino 2016